Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BAVAK BEVEILIGINGSGROEP BV, hierna te noemen BAVAK, **gevestigd te Noordwijk (ZH), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden, onder nummer 28054318, aldaar gedeponeerd.

DEEL I

Artikel 1. Definities

Onder “opdrachtgever” of “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met BAVAK een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten, leveringen, aannemingen en montages worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij BAVAK de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door BAVAK gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen daarin verbinden BAVAK niet tenzij deze schriftelijk door BAVAK zijn bevestigd.
 3. Een overeenkomst tussen BAVAK en opdrachtgever c.q. koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door BAVAK is bevestigd, dan wel doordat BAVAK geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst is BAVAK gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van opdrachtgever c.q. koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft BAVAK het recht de opdracht te weigeren.
 5. BAVAK is bevoegd ter uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan de opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en gelden exclusief btw en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en dergelijke sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is BAVAK gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde, geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is opdrachtgever c.q. koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 5. Bij leveranties/orders van minder dan € 500,00 is BAVAK gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Levering

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BAVAK derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering worden gegund.
 2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft opdrachtgever c.q. koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot het niet aanvaarden of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van opdrachtgever c.q. koper uit de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Aan de leveringsplicht van BAVAK zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door opdrachtgever c.q. koper ondertekent of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de kosten voor rekening van opdrachtgever c.q. koper.
 4. Indien opdrachtgever c.q. koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van opdrachtgever c.q. koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.
 5. Bij uitstel van de afgesproken levertijden, buiten de schuld van Bavak, behoudt Bavak het recht voor 100% van de aanneemsom, aangevuld met eventuele opslagkosten en extra transportkosten, minus installatiekosten te factureren.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en –overgang

 1. Zolang de opdrachtgever c.q. koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betaling- en overige verplichtingen jegens BAVAK, blijft het geleverde eigendom van BAVAK.
 2. Opdrachtgever c.q. koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat opdrachtgever c.q. koper aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens BAVAK heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft opdrachtgever c.q. koper het geleverde in bruikleen.
 3. Wanneer opdrachtgever c.q. koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7.1 voordoet, is BAVAK zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever c.q. koper verleent BAVAK hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan opdrachtgever c.q. koper een boete van € 500,00 per dag verbeurt.
 4. In geval BAVAK het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 ontbonden.
 5. Opdrachtgever c.q. koper is verplicht BAVAK direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door BAVAK geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7.1 voordoet. Mocht later blijken, dat opdrachtgever c.q. koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan BAVAK verschuldigde bedrag, exclusief btw, met een minimum van € 250,00.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. BAVAK behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever c.q. koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever c.q. koper: a surseance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld b enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt c een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming d het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever c.q. koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden
 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever c.q. koper terstond opeisbaar en is BAVAK daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
 3. De post “winstderving” bedraagt ten minste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,00 (exclusief btw) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Annuleringsregelingen

Bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst, annulering door opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer het recht om 15% van de totale aanneemsom in rekening te brengen bij de opdrachtgever; ter compensatie van de gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 9. Garantie

 1. BAVAK garandeert (de onderdelen van) het geleverde tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende 12 maanden na aflevering en/of montage, mits deze worden gebruikt en bediend conform de aan opdrachtgever c.q. koper verstrekte handleidingen en technische specificaties. Reparaties en leveringen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten op locaties vinden derhalve kosteloos plaats, met uitsluiting van voorrijkosten.
 2. Elke garantieverplichting vervalt wanneer opdrachtgever c.q. koper het verrichte of geleverde: a. zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct gebruik te maken van de installatievoorschriften b. zelf wijzigingen en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten c. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt d. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. BAVAK is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever c.q. koper of derden, ontstaan als gevolg van de door BAVAK geleverde zaken, behoudens de schade welke is gedekt door de door BAVAK gesloten verzekeringen ter zake, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief btw.
 2. BAVAK is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) en gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan daaronder begrepen vertraging in de levertijd van materialen en diensten.
 3. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart BAVAK en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door BAVAK op(geleverde) diensten en materialen.
 4. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart BAVAK voor aanspraken van derden die in opdracht van opdrachtgever c.q. koper werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. BAVAK is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever c.q. koper of door opdrachtgever c.q. koper bij het project betrokken derden.
 5. Indien opdrachtgever c.q. koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen welke BAVAK noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten aan BAVAK verleent, kan opdrachtgever c.q. koper nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door BAVAK.
 6. BAVAK is niet aansprakelijk voor de keuze van opdrachtgever c.q. koper van de geleverde materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat opdrachtgever c.q. koper BAVAK tevoren van zijn bedoelingen uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.
 7. Evenmin is BAVAK aansprakelijk voor enige schade direct of indirect ontstaan aan zaken welke opdrachtgever c.q. koper BAVAK ter bewerking of inbouw heeft toegezonden.
 8. Opdrachtgever c.q. koper draagt zorg voor het aanbrengen van alle wettelijk voorgeschreven beveiligingen en waarschuwingen.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BAVAK of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door BAVAK aangewezen bank- of girorekening.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Opdrachtgever c.q. koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 3. Indien BAVAK het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn van opdrachtgever c.q. koper heeft ontvangen is deze steeds onmiddellijk in verzuim. In dat geval is opdrachtgever c.q. koper een (vertraging)rente verschuldigd conform de wettelijke rente met ingang van de dag dat opdrachtgever c.q. koper in verzuim is, waarbij ieder gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
 4. Indien de betaling van een termijn niet binnen 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer BAVAK dan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever c.q. koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door BAVAK te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen hoofdsom (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 250,00 onverminderd eventuele door opdrachtgever c.q. koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
 5. Alle door of namens opdrachtgever c.q. koper gedane betalingen trekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever c.q. koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien opdrachtgever c.q. koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is BAVAK gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende welke opdrachtgever c.q. koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van BAVAK om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen BAVAK tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft BAVAK tevens recht op schadevergoeding conform artikel 7.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat BAVAK door feiten en omstandigheden waarop BAVAK geen invloed heeft zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van haar leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, in- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop BAVAK redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht is BAVAK gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen conform artikel 12.3, zonder dat BAVAK tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper gehouden is.
 3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is opdrachtgever c.q. koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Opdrachtgever c.q. koper dient deze specifieke omstandigheden aan te tonen.
 4. Bij beëindiging als voren bedoeld is BAVAK gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is BAVAK niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 13. Reclames

 1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der producten schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van BAVAK zijn gebracht.
 2. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot BAVAK gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van acceptatie. Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever BAVAK in de gelegenheid stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
 3. Indien de reclame door BAVAK juist wordt bevonden, zal BAVAK de nodige tijd gegeven worden om de naar haar oordeel vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van BAVAK is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met BAVAK heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin BAVAK terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.
 5. Reclames betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van BAVAK.
 6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde /verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door BAVAK in behandeling genomen.
 7. Reclames ontslaan de opdrachtgever c.q. koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen. Compensatie is uitgesloten.
 8. Wanneer opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn (betaling)verplichtingen voldoet behoeft BAVAK de reclame niet te aanvaarden en vervalt ieder recht op vervangende levering of schadevergoeding.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle met BAVAK aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillen Alle geschillen die mochten voortvloeien uit transacties, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beslist door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BAVAK, behoudens bevoegdheid van BAVAK het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats c.q. woonplaats van opdrachtgever c.q. koper te brengen.

DEEL II

Deel II der Algemene Voorwaarden is naast deel I van toepassing indien BAVAK tevens het ontwerp en/of de montage verzorgt.

Artikel 16. Aanbiedingen

Behoudens het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen:

 1. Aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van schriftelijk aan BAVAK verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen.
 2. De levering en/of uitvoering geschiedt op basis van de in lid 1 bedoelde tekeningen met inachtneming van daarin eventueel door de opdrachtgever c.q. koper aangebrachte en door BAVAK schriftelijk geaccepteerde wijzigingen.
 3. BAVAK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de namens opdrachtgever c.q. koper geleverde gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen als bedoelt in lid 1. Evenmin aanvaardt BAVAK enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de door haar geleverde gegevens, berekeningen, merken, hoeveelheden en tekeningen.
 4. Auteursrechten op de door BAVAK ingediende ontwerpen, tekeningen, berekeningen en dergelijke worden nadrukkelijk voorbehouden.

Artikel 17. Betaling

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 geldt bij levering met montage en/of ontwerp dat betaling dient plaats te vinden als volgt:

 1. Betaling ≤ 1.500 euro a. 100% direct bij opdracht, per omgaande betalen Betaling ≤ 5.000 en > 1.500 a. 50% direct bij opdracht, per omgaande betalen b. 50% bij aanvang installatie, betalen binnen 30 dagen na factuurdatum Betaling > 5.000 a. 30% direct bij opdracht, per omgaande betalen b. 60% bij aanvang installatie, per omgaande betalen c. 10% bij oplevering, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum
 2. Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel BAVAK niet (tijdig) in staat stelt de bouwwerkzaamheden gereed te maken; zal BAVAK gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen van de som te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden.

Artikel 18. Meerwerk

Meerwerk geschiedt alleen op basis van schriftelijke overeenkomst. BAVAK bepaalt de prijs van het meerwerk op basis van de tarieven waarvan zij in haar calculaties pleegt uit te gaan.

Artikel 19. Levering

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 gelden bij montage de volgende bepalingen: 1. Opdrachtgever c.q. koper draagt, voor de te monteren onderdelen vanaf de levering het risico. Mocht buiten de verantwoordelijkheid van BAVAK enig onderdeel zonder het werk naar het oordeel van BAVAK toch functioneel is, niet tegelijkertijd met het overige gereed gekomene geleverd kunnen worden, dan wordt definitieve oplevering hierdoor niet opgeschort. De bij definitieve oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat geval worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde. 2. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder werken door BAVAK kunnen worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen aan BAVAK tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan BAVAK zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. 3. In het geval de leveringen der te monteren onderdelen en/of montage niet kunnen plaatsvinden op de overeengekomen datum/data door overmacht als in artikel 12, wordt de opdrachtgever c.q. koper door BAVAK hiervan op de hoogte gesteld. De materialen worden alsdan door BAVAK, op kosten van en voor risico stipulatie van de opdrachtgever c.q. koper, opgeslagen en staan op afroep gereed. 4. Bij opdrachten tot montage is BAVAK niet verplicht haar werkzaamheden aan te vangen voordat de bouw in een voldoende gevorderd stadium is gekomen en de noodzakelijk voorafgaande werkzaamheden zijn voltooid, een en ander ter beoordeling van BAVAK. Voorts dient opdrachtgever c.q. koper zijn vervallen betalingstermijnen te hebben voldaan. 5. Indien tengevolge van aan opdracht c.q. koper toe te rekenen omstandigheden de montage niet ongestoord kan worden voortgezet, kan BAVAK de daaruit voortvloeiende schade op opdrachtgever c.q. koper verhalen. 6. Vertraagde oplevering geeft de opdrachtgever c.q. koper geen recht afname c.q. uitvoering te weigeren.

Artikel 20. Materiaalkeur

Indien opdrachtgever c.q. koper het materiaal wenst te keuren, zal dienen te worden gekeurd ter plaatse waar het materiaal wordt gefabriceerd en klaar ligt voor verzending.

Artikel 21. Verplichtingen van de opdrachtgever c.q. koper bij montage c.q. aanneming

 1. Voldoende en deugdelijke tegen beschadiging beschermde opslagruimte zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.
 2. Behoorlijk onderkomen voor personeel zal door opdrachtgever c.q. koper kosteloos ter beschikking worden gesteld.
 3. Voor voldoende en deugdelijke aan- en afvoerwegen van de openbare weg naar de plaats der werkzaamheden zal door opdrachtgever c.q. koper voor de aanvang van werkzaamheden zijn gezorgd.
 4. Een deugdelijke werkvloer, goed berijdbaar voor hijsmaterialen zal aanwezig zijn.
 5. Aansluiting voor gebruik van elektrische stroom dan wel krachtstroom zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.
 6. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat de werkzaamheden, welke niet tot de aan BAVAK verstrekte opdracht behoren, behoorlijk en zo tijdig zijn verricht, dat de montage van de installatie/bouwwerken daardoor geen vertraging ondervindt.
 7. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat zodanige verlichting aanwezig is, dat het montagewerk bij kunstlicht voortgang kan vinden.
 8. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige of niet deugdelijke nakoming door de opdrachtgever van zijn vorenvermelde verplichtingen, kunnen door BAVAK in rekening worden gebracht.
 9. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is BAVAK gerechtigd ter plaatse reclameborden waarop de handelsnaam van BAVAK is vermeld, te plaatsen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan BAVAK vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 22.Constructietekeningen en berekeningen, modellen, monsters enz.

 1. Alle door BAVAK verstrekte gegevens, modellen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom en mogen op generlei wijze worden gebruikt, gekopieerd of nagemaakt, noch ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Alle door BAVAK verstrekte bescheiden, monsters, proefinstallaties en dergelijke zullen op haar eerste verzoek aan BAVAK teruggezonden worden.

DEEL III

Deel III der Algemene Voorwaarden is naast deel I en II van toepassing indien BAVAK tevens de trainingen, opleidingen, cursussen, coaching en praktijkdagen verzorgt.

Artikel 23. Gedragsregels

 1. Alle opdrachten met betrekking tot training worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode van de NVO2. Deze gedragscode kan zowel bij het secretariaat van BAVAK als de NVO2 worden opgevraagd, alsmede worden gevonden op respectievelijk www.bavak.com of www.nvo2.nl.
 2. BAVAK zal bij de voorbereiding en uitvoering van de haar gegeven opdrachten altijd het belang van de opdrachtgever als uitgangspunt nemen.
 3. BAVAK aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten medewerkers van BAVAK werken door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdrachten.
 4. BAVAK behoudt tot tenminste drie jaar na beëindiging van de opdracht documentatie van de door BAVAK uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. BAVAK waakt ervoor dat archiefstukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 5. BAVAK zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.
 6. BAVAK houdt zich het recht voor om de naam en eventueel het logo van opdrachtgever te gebruiken in reclame uitingen en als referentie, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Artikel 24. Opdracht en overeenkomst Behoudens het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen:

 1. Zowel de opdrachtgever als BAVAK kunnen in overleg verzoeken om het inzetten van andere medewerkers dan degenen die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van de opdracht.
 2. BAVAK houdt zich het recht voor om een deelnemer aan een training of een opdrachtgever te weigeren, als deze deelnemer of opdrachtgever niet aan de gestelde eisen en voorwaarden voor deelneming aan de training voldoet.
 3. BAVAK zal een opdracht weigeren of staken indien BAVAK door de opdrachtuitvoering in conflict zou komen met de gedragsregels (zie artikel 23).
 4. Door BAVAK aangeboden open trainingen, opleidingen, cursussen, praktijkdagen en dergelijke vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen zijn dan er deelnemers geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. De resterende aanmeldingen zullen, indien mogelijk, worden ingeschreven voor de eerstvolgende mogelijke uitvoering van dezelfde training.
 5. Door BAVAK uitgebrachte offertes betreffende opleidingen en trainingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 25. Overeenkomst- en uitvoeringscondities

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zal enerzijds BAVAK op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelen die nodig is voor de opdrachtformulering. Anderzijds verstrekt de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever en BAVAK vormen zich zodoende een beeld van het vraagstuk, van de omvang van de opleidingsvraag en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek, dan worden de condities van dit vooronderzoek vooraf met de opdrachtgever afgesproken.
 2. In de overeenkomst over de uitvoeringscondities worden mogelijk afspraken gemaakt over:
 • de locatie van uitvoering van de opdracht
 • de wijze van werken
 • de keuze van de door BAVAK en de opdrachtgever in te zetten deskundigen en eventueel de aanwijzing van een projectleider
 • het eventueel betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering (dit gebeurt uitsluitend in onderling overleg)
 • een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de eventuele fasering;
 • de kostenraming
 • de gewenste, c.q. noodzakelijke nazorg
 • taakafbakening met betrekking tot de organisatie en logistiek rondom de interventie door BAVAK De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn, maar wel in de lijn liggen van dit onderwerp, worden door de opdrachtgever en BAVAK in overleg geregeld.
 1. BAVAK behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is BAVAK niet schadeplichtig.
 2. BAVAK zal de opdrachtgever indien gewenst op de hoogte houden van de voortgang van het werk. Daartoe verschaft BAVAK desgevraagd inzicht in de methoden die worden toegepast en de informatie waarop de aangeboden opleidingsoplossing steunt.

Artikel 26. Intellectueel eigendom

 1. Modules, lesmateriaal, boeken, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zullen worden en zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van BAVAK en/of de oorspronkelijk rechthebbende(n). Openbaarmaking en vermenigvuldiging kan alleen gebeuren na verkregen toestemming van de directie van BAVAK.
 2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de aan BAVAK verstrekte opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

Artikel 27. Honorering en betalingsregeling

 1. BAVAK zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te verrichten diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.
 2. BAVAK past de tarieven jaarlijks op 1 januari aan. Deze aanpassing is tenminste gebaseerd op de indexering volgens de CBS inflatiecorrectie. De hieruit voortvloeiende tariefwijzigingen worden doorberekend in alle lopende en nieuwe opdrachten.
 3. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden, doch uiterlijk vóór aanvang van de uitvoering van de training. Na overschrijding van deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Deelname aan of uitvoering van een training zonder voorafgaande betaling is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De verplichting tot betaling voor opdrachtgever vervalt niet door toepassing van lid 4 van dit artikel.
 6. BAVAK sluit verrekening uit.

Artikel 28. Annuleringsregelingen

 1. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk aan BAVAK gemeld te worden. In het schrijven dient zoveel als mogelijk aangegeven te worden welke reden(en) er is(zijn) voor voortijdige beëindiging.
 2. Bij voortijdige beëindiging/annulering van een opdracht zijn de onderstaande regels van toepassing voor de verschillende opleidingsgebieden van BAVAK:
 • Maatwerktrainingen in algemene zin: Bij annulering door de opdrachtgever wordt door BAVAK in rekening gebracht: a. Alle ontwikkeling- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn. b. Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:

 • 100% bij annulering tussen 0 tot 3 weken voor aanvang van de training

 • 75% bij annulering tussen 3 tot 6 weken voor aanvang van de training; wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 25% van de kosten

 • 50% bij annulering tussen 6 tot 8 weken voor aanvang van de training

 • 0% bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van de training c. Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

 • Open trainingen: a. Bij annulering door de opdrachtgever wordt door BAVAK de volgende kosten in rekening gebracht aangaande de deelname:

 • 100% bij annulering tussen 0 tot 3 weken voor aanvang van de training

 • 75% kosten bij annulering tussen 3 tot 6 weken voor aanvang van de training; wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 25% van de kosten

 • 50% bij annulering tussen 6 tot 8 weken voor aanvang van de training

 • 0% bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van de training b. Bij verhindering van een deelnemer kan de opdrachtgever altijd, zonder bijkomende kosten, een vervanger sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de training.

 • Praktijkdagen en dergelijke: a. Bij annulering door de opdrachtgever – ongeacht het tijdstip van annuleren – wordt door BAVAK de volledige kosten van deelname in rekening gebracht. b. Bij verhindering van een deelnemer kan de opdrachtgever altijd – zonder bijkomende kosten – een vervanger sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de praktijkdag.

 • (Individuele) coaching: Bij annulering van de (totale) coachingsopdracht: a. Alle ontwikkeling- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn. b. Alle kosten voor de uitvoering van de coachingsopdracht:

 • 100% bij annulering tussen 0 tot 3 weken voor aanvang van de activiteit

 • 50%bijannuleringtussen3tot6wekenvooraanvangvandeactiviteit

 • 0% annulering langer dan 6 weken voor aanvang van de activiteit c. Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

 • Bij het annuleren van een gesprek binnen een coachingsopdracht: a. Er worden kosten in rekening gebracht wanneer de afspraak minder dan 2 dagen van tevoren wordt geannuleerd. b. Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

 • Voor begeleiding anders dan hierboven genoemd (met name advieswerk) geldt dat bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever de kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. BAVAK heeft daarbij recht op compensatie van aan te tonen bezettingsverlies.

 • Reeds toegestuurde lesmaterialen worden in rekening gebracht of dienen, op eerste verzoek van BAVAK, retour gezonden te worden. Hetgeen gesteld in artikel 26 blijft in genoemd geval van toepassing.

Artikel 29. Uitval van trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal BAVAK indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal BAVAK de opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. BAVAK zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data voor uitvoering van de overeengekomen training of opleiding komen.
 3. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als BAVAK als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Uitval van een trainer is geen reden voor kosteloze annulering. Hetgeen gesteld in artikel 28 blijft in genoemd geval van toepassing.

Artikel 30. Aansprakelijkheid

 1. In geval van beweerde, geleden schade door of bij de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van BAVAK begrensd tot het bedrag dat BAVAK voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.
 2. BAVAK is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

Artikel 31. Opdrachtevaluatie

 1. BAVAK kan de uitvoering van opdrachten laten evalueren door externe instanties, zoals VETRON en CEDEO. Daarnaast worden eigen evaluaties uitgevoerd. Opdrachtgevers wordt gevraagd hier zoveel mogelijk aan mee te werken.

Artikel 32. Examens en certificatie

 1. Indien er sprake is van één of meerdere (praktijk) examens die bij een bepaalde opleiding door BAVAK worden afgenomen, vormen deze altijd een verplicht deel van de opleiding of training. Het is ter beoordeling van BAVAK en haar trainers om te bepalen of door de deelnemer/examinandi aan de gestelde eisen en te verwachten competenties wordt voldaan en of de (her)examens door de deelnemer/examinandi met goed gevolg zijn afgelegd.
 2. Daar waar sprake is van een training of opleiding die wordt afgerond met een certificaat, zal een op naam van de deelnemer gesteld certificaat met beperkte geldigheidsduur worden verstrekt nadat de deelnemer voldoet aan de eindeisen die gesteld worden aan de gevolgde training of opleiding.

Artikel 33. Klachtenregelingen

 1. BAVAK hecht eraan tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk vier weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij het secretariaat van BAVAK in te dienen.
 2. Het secretariaat van BAVAK draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.

Artikel 34. Geschillenregeling Behoudens het bepaalde in artikel 15 gelden de volgende bepalingen.

 1. Bij een geschil betreffende het al dan niet worden toegelaten tot een training, kan het geschil door de opdrachtgever of kandidaat deelnemer schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 werkdagen worden voorgelegd aan de directie van BAVAK.
 2. De directie van BAVAK zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het voorgelegde geschil als genoemd in lid 1 van dit artikel, schriftelijk en gemotiveerd haar besluit in het voornoemde geschil kenbaar maken aan de voorlegger van het geschil. Het besluit van de directie is bindend, dit zonder uitsluiting van artikel 14 en 33 van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 3. Bij een geschil betreffende het al dan niet behalen van een certificaat of het al dan niet slagen voor een (her)examen, kan het geschil door de deelnemer (mondeling of schriftelijk), (een van) de trainer(s) of de opdrachtgever (alleen schriftelijk) binnen 3 werkdagen worden voorgelegd aan de directie van BAVAK.
 4. De directie van BAVAK zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van het voorgelegde geschil als genoemd in lid 3 van dit artikel, en van eventueel door haar gewenste begeleidende informatie, schriftelijk en gemotiveerd haar besluit in het voornoemde geschil kenbaar maken aan de voorlegger van het geschil. Het besluit van de directie is bindend, dit zonder uitsluiting van artikel 14 en 33 van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 5. Eventuele kosten voortvloeiend uit toepassing van artikel 14 komen voor rekening van de partij die niet in het gelijk wordt gesteld door de rechter of de mediator.

Artikel 35. Persoonsregistratie

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met BAVAK, wordt aan BAVAK toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zal BAVAK uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Het beheer van de verkregen persoonsgegevens gebeurt op de wijze die de wet voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Deze voorwaarden vervangen alle eerder gedeponeerde voorwaarden.

Noordwijk, Mei 2014

Ontdek meer over

Geïntegreerde BeveiligingScan en Detectie
Perimeter BeveiligingService, Onderhoud & Training